HÅLLBAR ARKITEKTUR

Social hållbarhet

Vi har alla ett ansvar för vårt samhälle och i att minska den negativa klimatförändring som idag sker i snabb takt. Vi måste värna om våra kommande generationer. Det är vad som är hållbar arkitektur.

Arkitektbruket jobbar för en hållbar utveckling: ekonomisk, socialt och miljömässigt. Vi prioriterar hållbarhet i alla våra projekt. Att bygga hållbart är att bygga för framtiden – Vi bygger långsiktigt!

Arkitektbruket vill bidra till ett mer socialt hållbart samhälle genom att skapa långsiktigt byggande, skapa miljöer och byggnader som bidrar till att människor mår bra, skapar gemenskap och trygghet. Vi skapar projekt med naturligt sociala mötesplatser och platser för umgänge utanför bostaden genom exempelvis gemensamma uteplatser. Det är också viktigt att boendet känns tryggt och har en naturlig grannsamverkan med sociala ytor som är upplysta och säkra.

Ekonomisk hållbarhet

Arkitektbruket ritar energieffektivt, med hög arkitektonisk kvalité. Vi jobbar med energieffektiva lösningar och långsiktigt hållbara material. Medvetna materialval gör bostaden både trivsam och miljövänlig och anpassningsbar. På så sätt blir affären ekonomiskt hållbar.

Genom att redan i skisskedet ta hänsyn till väderstreck, fönsterplacering etc. bidrar vi till en effektiv energianvändning och vi minskar kostnaderna för el och värme, vilket bidrar till ökad lönsamhet och hållbara hus. Hus som med enklare medel kan anpassas till nya brukare och framtida krav utan att behöva rivas.

Ekologisk hållbarhet

Vi ritar projekt för en biologisk mångfald, för att de projekt vi ritar ska bidra till en hållbar närmiljö för de boende och ett välmående ekosystem. Vi skapar trivsamma grönytor för både människa och miljödär utrymmena mellan byggnaderna- mellanrummen också gestaltas och inte glöms bort.

Att möjliggöra och underlätta en ekologisk hållbar livsstil är A och O i både nutida och framtida samhällsutveckling. Vi ser därför det som självklart att arbeta i denna anda.